Organizácie zamerané na vzdelávanie a rozvoj detí

Dieťatkovo - pomáhame rozvíjať

Koceľova 6, Nitra

 • Neurovývinové centrum, ktoré sa venuje stimulácii detí od 4 mesiacov do 4 rokov, pracujúce s metódou Play wisely. 
 • Cieľom centra je rozvíjať senzorické, vzdelávacie, motorické a verbálne schopnosti dieťaťa. Stimuluje nielen deti zdravé, ale aj deti s oneskoreným či nerovnomerným vývinom, ADD/ADHD, poruchami zraku, reči, s poruchou autistického spektra, DMO, Downovým syndrómom. 
 • Web: www.dietatkovo.sk 
 • Facebook

EDU NATURE NITRE

 • Združenie prevádzkuje Komunitný klub Úľ na Hideparku, v príprave je súkromný komunitný denný klub pre deti na domácom vzdelávaní, postavený na demokratických princípoch typu SummerHill, Sudbury, Svetoškola, Naomi Aldort.  
 • OZ chce byť platformou pre deti na domácom vzdelávaní z Nitry a okolia.
 • OZ organizuje aj prednášky a besedy, napr. o Montessori vzdelávaní, domácom vzdelávaní a pod.
 • Web: www.edunature.sk
 • Facebook

OZ CUKETA

Farská 10, Nitra  / Dolnočermánska 9, Nitra

 • Skupina ľudí rôznych názorov, veku i povahy, ktorých spája viera, že svet sa dá meniť na krajšie miesto prostredníctvom rôznych krokov plných alternatívy a kreativity. 
 • Nosná časť činností je zameraná na alternatívne vzdelávanie a výchovu detí prostredníctvom projektov Priestory pre tvory, Komunitná záhrada a Komunitno-vzdelávacie centrum Moruša.
 • Web: www.priestorypretvory.sk 

SLOVENSKÝ SKAUTING

 • Skauting ako hnutie ponúka životný štýl založený na tých najlepších vlastnostiach. Skaut by mal byť slušný, čestný, priateľský, verný, pravdovravný, mal by nezištne pomáhať druhým a ochraňovať prírodu. Skauti majú svoj zákon, znak, hymnu, pozdrav, rovnošatu a skladajú skautský sľub.
 • Skauting učí deti rozumieť sebe, ľuďom i prírode. V Nitre pôsobí 23. zbor Nitrava a 44. zbor Egrešov. 
 • Mail:  marianbenc@gmail.com /  bugelova.h@gmail.com

KRAJSKÉ OSVETOVÉ STREDISKO
Fatranská 3, Nitra

 • KOS podporuje činnosť kolektívov a jednotlivcov z oblasti záujmovo-umeleckej činnosti a neprofesionálnej umeleckej tvorby, zabezpečuje postupové súťaže a prehliadky, realizuje vzdelávacie, prezentačné a súťažné podujatia v oblasti kulturno-osvetovej činnosti.
 • Medzi aktivity určené pre deti patrí napr. Astronomický klub, šachový klub, tvorivé dielne a veľa ďalších.
 • Web: www.kosnr.sk

Organizácie na pomoc deťom a rodinám

CENTRUM SLNIEČKO, n.o.
Bottova 32/A, Nitra

 • Nezisková organizácia Centrum Slniečko pomáha týraným, sexuálne zneužívaným, zanedbávaným deťom a obetiam domáceho násilia. 
 • Okrem toho poskytuje bezplatnú pomoc rodinám a deťom. ktoré sa potýkajú s bežnými problémami ako vzťahové či partnerské ťažkosti, šikana, rozvod, začlenenie do kolektívu, závislosti a pod.
 • Web: www.centrumslniecko.sk   

POD KRÍDLAMI DOMINIKY

 • Nezisková organizácia, ktorá sa stará o nevyliečiteľné a vážne choré deti. Ponúka chorým deťom možnosť prežiť čo najviac času doma a nestresovať sa náročným prevozom a presunom k lekárovi. Lekár či zdravotná sestra navštevujú deti priamo doma. 
 • Združenie bezplatne zabezpečuje všetku potrebnú zdravotnú techniku, lieky, služby.
 • Web: www.podkridlamidominiky.sk

CENTRUM PRE RODINU Nitra
Pribinovo námestie 3, Nitra

 • Hlavným cieľom centra je podpora harmonickej rodiny. Aktivity prebiehajú najmä v hale Klokočina.
 • Voľnočasové aktivity pre celé rodiny, rodinné pobyty, charitatívne podujatia a zbierky pre sociálne slabších, podujatia k sviatkom, stretávanie sa mamičiek a ich detí na materskej dovolenke, duchovné obnovy, vzdelávanie snúbencov, manželov, sprostredkovanie poradenstva, SÁRA - dobrovoľnícka pomoc s deťmi v rodinách.